skip to content

Системи і методи прийняття рішень

Основною метою напрямку є розробка, дослідження та використання науково обґрунтованих підходів, моделей, прийомів та методів якісного аналізу в задачах передбачення, створення методів та принципів моделювання сценаріїв майбутніх подій та практичних процедур експертного оцінювання для складних систем різної природи (соціальних, економічних, технічних, екологічних та ін.) з урахуванням взаємних впливів та зв’язків між їхніми елементами, суттєвих невизначеностей та багатофакторних ступенів та рівнів ризику, розробка систем підтримки прийняття рішень для всебічного аналізу і дослідження багатокритеріальних задач в умовах невизначеності, неповноти, нечіткості, недостовірності інформації та наявності багатофакторних ризиків

Теми: 

1. Розробка і дослідження моделей і методів підтримки прийняття рішень на основі експертної інформації

2. Розробка і дослідження методів підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, неповноти, нечіткості інформації

3. Розробка і дослідження методів підтримки прийняття рішень в умовах багатофакторних ризиків

4. Методи якісного аналізу (метод Делфі, метод аналізу ієрархій, метод морфологічного аналізу тощо) в задачах передбачення

5. Побудова і дослідження моделей практичних задач передбачення на основі методів якісного аналізу

6. Розробка систем підтримки прийняття рішень на основі методів якісного аналізу