skip to content

Системи і методи прийняття рішень

Кафедра здійснює актуальні фундаментальні та прикладні дослідження в галузі розвитку методології системного аналізу складних, взаємопов’язаних об’єктів і процесів соціальної, економічної, екологічної та технологічної природи, які функціонують в різних масштабах часу. Розробляє методи прогнозування та передбачення поведінки складних систем з урахуванням багатофакторних ризиків, прийняття рішень у таких системах на множині суперечливих цілей, при неточності і нестачі вихідної інформації. Розвиває теорії оптимального управління та диференційних ігор, методи оцінювання і управління нелінійними системами з розподіленими параметрами, методи аналізу керованих марківських процесів; теорію інформаційно-аналітичних систем та методи управління великими базами даних, методи прогнозування і управління процесами з різнотемповою дискретизацією. Платформою для вирішення цього класу задач є новий напрям досліджень, що отримав назву «системна математика». Це комплекс взаємопов’язаних розділів математики (класичних та новостворених), які забезпечують можливість розв‘язувати сучасні міждисциплінарні проблеми різної природи. До елементів системної математики, зокрема, відносяться: формалізація взаємозв’язків між неперервною і дискретною математикою; трансформація ряду методів оптимізації в нечітку математику та побудова відповідних методів оптимізації в нечіткій постановці; опис взаємопов’язаних процесів, що розвиваються в різних часових масштабах (різнотемпові процеси, що розвиваються з різною швидкістю), аналіз систем з розподіленими та зосередженими параметрами на єдиній платформі, поєднання методів кількісного і якісного аналізу в єдиних обчислювальних процесах при побудові людино-машинних систем тощо. Розробка та застосування методів байєсівського аналізу даних. Створення, дослідження та конкретні застосування принципово нових моделей великих соціально-економічних систем з урахуванням у моделях ментальності учасників суспільних процесів. Побудова моделей соціо-економічних систем нового типу (клітинних, нейромережних, мультиагентних), що враховують ментальні властивості людей; вивчення можливостей для адекватного опису складних соціальних систем; розробка підходів до побудови загальних моделей для соціо-економічних систем як складних об’єктів з багатьма факторами та процесами. Проведення аналізу якісної специфіки та структуризації процесів суспільного спілкування. Формалізація процесів суспільного спілкування у вигляді математичних моделей.

Теми: 

1. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання бізнес-процесів компанії (бенчмаркінг) на основі методів аналітичних мереж

2. Система підтримки прийняття рішень для аналізу долі ринку компанії з використанням методів аналітичних мереж

3. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання інтелектуальних активів підприємства на основі методів аналітичних мереж

4. Система підтримки прийняття рішень для аналізу та вибору системи планування ресурсів підприємства (ERP-системи) на основі методів аналітичних мереж

5. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання відносної ефективності підрозділів підприємства на основі методів аналітичних мереж та комплексного аналізу даних

6. Система підтримки прийняття рішень для управління процесом контролю якості на виробництві на основі методів аналітичних мереж та технології QFD

7. Система підтримки прийняття рішень для побудови рейтингів на основі методів аналітичних мереж

8. Система підтримки прийняття рішень для вибору постачальника

9. Система підтримки прийняття кадрових рішень на основі методів аналітичних ієрархій

10. Застосування мережевих методів підтримки прийняття рішень для моделювання змін правил гри в футбол

11. Система підтримки прийняття рішень для побудови інтегрального індикатора сталого розвитку міста Києва на основі методів аналітичних ієрархій

12. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання перспективних технологій енергетики на основі методів аналітичних ієрархій

13. Розробка комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень при керуванні системами і процесами різної природи та плануванні в умовах невизначеності