skip to content

Системи штучного інтелекту

Основною метою напрямку є формування системи вимірів (індексів та індикаторів), розробка, дослідження та використання науково обгрунтованих підходів, принципів, моделей, прийомів та методів для кількісного та якісного оцінювання сталого еколого — соціально-економічного процесу. З використанням розробленої системи вимірів, підходу та методик необхідно виконати аналіз стану сталого розвитку в глобальному та регіональному вимірах на основі використання групи глобальних індексів та індикаторів, представлених авторитетними міжнародними організаціями. Напрямок присвячений збору даних, що безпосередньо стосуються взаємодії навколишнього середовища і суспільства і створенню нових методочних, алгоритмічних і програмних засобів роботи з такими даними. Особлива увага буде приділена питанням збору і систематизації даних і розробці та впровадженню в практику роботи СЦД раніше створених і створюваних алгоритмів, націлених на обробку рядів даних, що описують кризові тенденції в навколишньому середовищі, зокрема, що характеризують режим природних катастроф і їх дії на суспільство. А саме, планується: 1) проведести збір, систематизацію і представлення на сайті СЦД України розділів даних по режиму і по моніторингу природних катастроф, 2) розробити і ввести в практику роботи з цими даними алгоритмів обробки інформації, заснованих на методах статистики рідкісних екстремальних подій, теорії катастроф і методах штучного інтелекту та нечіткої логіки, 3)зробити математичний опис взаємозалежних індексів, індикаторів та характеристик сталого розвитку в трьох вимірах: — економічному, екологічному та соціальному, подальше створення інформаційного ресурсу і глобальне моделювання сталого розвитку великої групи країн світу на основі використання множин індексів та індикаторів. Системне узгодження та збалансування трьох складових (економічної, екологічної та соціальної) є завданням величезної складності. Зокрема, взаємний зв’язок соціальної та екологічної складових приводить до необхідності збереження однакових прав сьогоднішніх і майбутніх поколінь на використання природних ресурсів. Взаємодія соціальної та економічної складових вимагає досягнення справедливості при розподіленні матеріальних благ між людьми та надання цілеспрямованої допомоги бідним прошарком суспільства. І нарешті, взаємозв’язок природоохоронної та економічної складових потребує вартісної оцінки техногенних впливів на довкілля. Вирішення цих завдань є найголовнішим викликом сьогодення для національних урядів, авторитетних міжнародних організацій та усіх прогресивних людей світу. Розробка моделей для дослідження складних природних та антропогенних систем і процесів в контексті якості та безпеки життя людей на глобальному та регіональному рівнях на базі системного узгодження й обробки даних про Землю, навколишньому просторі, про вплив дій антропогенного походження на навколишнє середовище та суспільство та врахування багатофакторних ризиків та загроз. Створення спільної для російського та українського Світових центрів даних інформаційно-аналітичної системи для збереження та обробки даних економічного, екологічного та соціального напрямків, а також даних про природні катастрофи, результати геофізичного моніторингу небезпечних природних об’єктів, даних про сонячну активність, космічний простір та космічні промені, магнітосферу та іоносферу Землі, даних про геофізичні поля. *МКССД - міжнародна кооперація Світової системи даних

Теми: 

1. Розробка інформаційно-аналітичної системи для збору, накопичення та аналізу структурованих та напівструктурованих даних з відкритих джерел та мережі Інтернет

2. Використання методів інтелектуального аналізу даних для виявлення прихованих залежностей серед даних що описують процеси сталого розвитку