skip to content

Системний аналіз і управління

Більшість методів управління динамічними системами з описом у просторі стану потребують знання всіх змінних стану. Коли ж вимірювання неповні система керування доповнюється спостережувачем. Найбільш поширена його реалізація у формі фільтру Калмана. Але при певних умовах фільтр Калмана стає чутливим до похибок і навіть дає нестійкий розв’язок. Тому є потреба у розвитку альтернативних шляхів побудови спостережувачів, які були б більш робастними по відношенню змін параметрів моделі та властивостей шумів.
Пропонується провести розробки та дослідження щодо методу оцінювання стану не за точковими вимірюваннями як у фільтрі Калмана, а за множиною даних на ковзному інтервалі. В основу методу при цьому буде покладено варіаційний підхід. Попередні дослідження показали його працездатність і ефективність. Крім теоретичних розробок планується продемонструвати його можливості на конкретних прикладних задачах.

Теми: 

1. Розвиток та дослідження комбінаторного методу гарантованого оцінювання розв’язків перевизначених систем лінійних рівнянь з наближеними параметрами

2. Варіаційний метод оцінювання стану лінійних динамічних систем за даними на ковзному інтервалі

3. Розвиток варіаційного методу оцінювання стану на нелінійні системи

4. Застосування альтернативних методів оцінювання до задач визначення параметрів орієнтації космічних апаратів

5. Застосування сучасних методів гарантованого оцінювання до задач фільтрації стану у нейромережевих системах управління для визначення хакерських атак на вході

6. Пошук інших застосувань методів гарантованого оцінювання як альтернативного фільтру Калмана при знаходженні невизначених параметрів

7. Застосування комбінаторного методу оцінювання у задачах ідентифікації систем

8. Застосування комбінаторного методу оцінювання в астровимірювальних системах космічних апаратів