skip to content

Системний аналіз і управління

Ідентифікація систем тобто побудова її математичної моделі за експериментальними даними є одним із важливих напрямків системної динаміки і взагалі системного аналізу. Серйозні проблеми при вирішенні задач ідентифікації виникають у випадку коли дані містять похибку. На практиці цей випадок найбільш реалістичний бо отримати точні дані при вимірюваннях або при комп’ютерних обчисленнях просто неможливо.
Наявність похибок у даних приводить до того, що у багатьох випадках задачі ідентифікації стають некоректно поставленими. При певних стохастичних припущеннях про невизначеність вдається за допомогою коваріаційного аналізу відійти від некоректності і отримувати моделі з незміщеними оцінками, тобто забезпечити спроможність оцінювання.
У запропонованому напрямку досліджень некоректні задачі ідентифікації будуть вирішуватися з використанням методу регуляризації. Планується застосувати у дослідженнях також методи обчислювального моделювання.

Теми: 

1. Знаходження апроксимуючих моделей з описом у просторі стану методами заснованими на теорії реалізацій та регуляризації

2. Дослідження методів непараметричної ідентифікації складних систем

3. Структурно-параметричні методи ідентифікації з використанням класу скінченно-різницевих моделей

4. Ідентифікація систем за частотними параметрами

5. Ідентифікація систем на основі прямих варіаційних методів