skip to content

Загальні вимоги

Стаття з анотаціями та відомостями про авторів подається у двох варіантах:

 • роздрукована у двох примірниках на папері формату А4, підписана до публікації автором, науковим керівником та головним редактором збірника (Романенко В.Д.);
 • у електронному вигляді.

Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.


Текст статті

На початку статті вказується індекс УДК, назва статті, ініціали та прізвище автора (авторів). Текст статті набирається у редакторі Microsoft Word 98 (або пізнішої версії) шрифтом Times New Roman із вирівнюванням по ширині через 1,5 інтервали, розмір шрифту 12 пт., поля зліва та справа по 3,0 см; знизу і зверху по 2,5 см.
Список літератури подається у порядку посилання після тексту.
У статті мають застосовуватись одиниці Міжнародної системи (СІ).

Структура статті

Формули, таблиці, ілюстрації

Набір формул здійснюється у редакторі формул «Equations 3.0».
Розмір формул наведено нижче.
Символи у формулах (крім особливих випадків) набираються курсивом. Допускаються прямі символи, але їх треба розмітити або включити до списку спеціальних символів.
Нумерувати тільки ті формули (внесені на середину рядків), на які є посилання у тексті.
Таблиці мають бути виконані в Exel або Word без заливання.
Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією.ї
Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.
Ілюстрації, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.
Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.
Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми подаються в форматі WMF або TIFF.
Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

До рукопису статті додаються:

 • відомості про кожного автора надаються трьома мовами (нижче наведено приклад): країна, місто, місце роботи або навчання, службова посада, вчений ступінь та звання, контактні телефони, адреса та e-mail;
 • анотації трьома мовами: українською, англійською та російською; анотації повинні містити таку інформацію:
  • вступна фраза стосовно актуальності дослідження;
  • мета роботи;
  • методи, використані у дослідженні;
  • отримані результати;
  • заключна фраза стосовно перспектив подальших досліджень за темою

Матеріали подаються в електронному та роздрукованому вигляді

За адресою: НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ІПСА, Україна, 03056, м. Київ-56, 307-35
Конт. тел: +38 (044) 204-83-59
Вимоги до оформлення на Google Disc